Algemene voorwaarden

Arbeidspsychologisch advies B.V.

1. Algemeen

a. Op alle rechtsverhoudingen van ARBEIDS PSYCHOLOGISCH ADVIES B.V., hierna te noemen APA met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing.

b. Afwijkingen van de onderhavige algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door APA.

2. Offertes

a. Alle uitgebrachte offertes van APA zijn vrijblijvend, tenzij daarvoor in de offerte zelf een termijn voor aanvaarding is gesteld.

b. APA kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de opdrachtgever rederlijkerwijs kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

c. De prijzen zijn exclusief BTW.

3. Uitvoering van de opdrachten

a. APA zal zich inspannen haar dienstverlening en advisering optimaal uit te voeren; de uitvoeringstermijnen zijn indicatief. Bij dreigende overschrijding van de afgesproken termijn zal dit altijd worden gecommuniceerd met de opdrachtgever.

b. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door APA verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.

c. Wordt aan voorgaande lid door de opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft APA het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

d. APA geeft zonodig aan welke aan haar verbonden perso(o)n(en) wordt/worden aangewezen om de opdracht uit te voeren. APA is gerechtigd om daar verandering in aan te brengen, waarbij de kwaliteit van de geleverde expertise zal blijven gewaarborgd, en geen kostenverhoging zal optreden.

e. De opdracht omvat al hetgeen tussen APA en de opdrachtgever, uitdrukkelijk of stilzwijgend, is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.

f. De opdracht zal worden uitgevoerd (waar nodig) in goed overleg met de opdrachtgever, doch overigens vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling.

g. APA neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverbintenis op zich. Zij voert de werkzaamheden naar beste vermogen uit en overeenkomstig de gedragsregels in de geldende Beroepscode voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen. Nimmer wordt ingestaan voor het bereiken van een (goed) resultaat.

h. De opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem kunnen worden opgenomen in een daartoe door APA ontworpen gegevensbestand. APA zal daarbij handelen conform een reglement dat is opgesteld in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

i. Bij het intreden van onvoorziene omstandigheden zullen partijen met elkaar trachten te komen tot een nadere invulling van de opdracht.

4. Duur, tussentijdse wijziging en voortijdige beëindiging van de opdracht

a. De opdracht duurt zolang als uit haar aard voortvloeit. Zo dit niet duidelijk is, duurt de opdracht totdat APA heeft bericht dat de opdracht is voltooid. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen schriftelijk anders bericht, wordt hij geacht daar mee in te stemmen.

b. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de overeengekomen, of anderszins aangeduide, termijnen niet bindend. Zij gelden slechts als streeftermijnen. De enkele overschrijding daarvan brengt APA niet in verzuim.

c. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal APA dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal APA de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht van de opdrachtgever worden bevestigd.

d. De opdracht kan door APA – zonder opzegtermijn – worden opgezegd indien de opdracht niet (meer) kan worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en de eventuele later overeengekomen nadere opdrachtspecificaties.

e. De opdrachtgever kan de opdracht eveneens voortijdig beëindigen. De door APA tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden worden dan op uurbasis in rekening gebracht.

f. Alvorens tot opzegging over te gaan, zijn partijen verplicht met elkaar in overleg te treden en te trachten de problemen, c.q. knelpunten die tot opzegging zouden nopen, weg te nemen.

g. Bij faillissement van één der partijen, of wanneer deze surséance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht terstond te beëindigen, zonder het in acht nemen van enige opzegtermijn.

h. Overigens heeft ieder der partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden als volgens de wet.

5. Facturering en betaling

a. Indien en voorzover de hoogte van de vergoeding niet uitdrukkelijk is overeengekomen, is de opdrachtgever de (bij APA) gebruikelijke vergoeding verschuldigd.

b. APA is gerechtigd om het overeengekomen bedrag voor de opdracht te factureren op het moment dat de (concept) eindrapportage naar de cliënt is verzonden. Cliënt heeft blokkeringsrecht en kan toezending van de rapportage aan de opdrachtgever opschorten of tegenhouden. Dit heeft voor de opdrachtgever geen opschortende werking voor de betalingstermijn.

c. APA is gerechtigd om bij no show 50% van de onderzoekskosten op de opdrachtgever te verhalen. Onder no show wordt verstaan dat een cliënt pas kort voor de geplande onderzoeksdatum (minder dan drie dagen) afgemeld wordt of zonder berichtgeving niet komt opdagen.

d. Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening door de opdrachtgever.

e. Bij de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de normale secretariaatskosten inbegrepen, alsook de reis- en verblijfkosten.

f. Alle geoffreerde c.q. overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.

g. Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij APA schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na factuurdatum.

h. Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag. Indien APA incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 300,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.

6. Aansprakelijkheid

a. Ingeval van toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad is APA slechts aansprakelijk voor de directe schade (onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde). APA is nimmer verplicht tot vergoeding van indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of kansen, bedrijfsstagnatie en dergelijke.

b. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt van APA dan zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door APA afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.

c. APA is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of datatransmissies van telefoon of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.

7. Intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

a. Alle rechten met betrekking tot producten/voortbrengselen van de geest die APA bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, van welke aard dan ook, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, aanpak, werkwijzen, software, documentatie, analyses, systemen, rapporten, ontwerpen, handleidingen, methoden, brochures en dergelijke, berusten en verblijven exclusief bij apa en/of haar licentiegevers en komen nimmer toe aan de opdrachtgever.

b. De opdrachtgever zal daarvan geen ander gebruik maken dan voor het doel waarvoor een en ander aan de opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van APA is het de opdrachtgever in het bijzonder niet toegestaan deze producten/voortbrengselen van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers, al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren. Als derden worden ook beschouwd personen werkzaam binnen de organisatie van de opdrachtgever, voor wie het niet noodzakelijk is de desbetreffende materialen en dergelijke te gebruiken of in te zien.

c. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

d. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart de opdrachtgever APA voor alle door haar geleden en te lijden schade, met name ook in geval van aanspraken van de kant van derden-rechthebbenden.

e. APA is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van de opdrachtgever, tenzij een goede uitvoering van de opdracht meebrengt dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

8. Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en APA is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechter van de woonplaats van APA zal bevoegd zijn van geschillen kennis te nemen, tenzij APA er de voorkeur aan geeft de opdrachtgever voor de rechter van diens eigen woonplaats aan te spreken.

Online aanmelden

Wilt u een cliënt of medewerker aanmelden? Vul ons online aanmeldformulier in.

Direct online aanmelden >>

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80

Neem contact op >>

Onze kernactiviteiten bestaan uit arbeidspsychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, loopbaanadvies en coaching.

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80