Privacyreglement

Arbeidspsychologisch advies B.V.

Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door APA.

Begripsbepalingen

Persoonsgegevens
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van persoonsgegevens
Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of een andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Betrokkene
Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft.

Activiteiten APA

Apa verricht in opdracht van diverse organisaties (o.a. bedrijven, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, verzekeraars, gemeenten, letselschadebureaus, re-integratiebureaus) onderzoeken naar de mogelijkheden van mensen op het gebied van arbeid en opleiding. De volgende onderzoeksvormen zijn daarbij te onderscheiden: neuropsychologisch onderzoek, arbeidspsychologisch onderzoek, loopbaangericht onderzoek, assessment, medisch/arbeidsdeskundig  onderzoek. Daarnaast worden coachingtrajecten gericht op arbeid uitgevoerd.

  • Neuropsychologisch onderzoek: het vaststellen van de mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft het cognitief functioneren van een persoon met niet aangeboren hersenletsel en de vertaling daarvan naar arbeidsmogelijkheden.
  • Arbeidspsychologisch onderzoek: het vaststellen van beperkingen en mogelijkheden op het gebied van persoonlijk en sociaal functioneren in relatie tot arbeidsmogelijkheden.
  • Loopbaangericht onderzoek: onderzoek naar de (ontwikkel)mogelijkheden in arbeid gelet op de capaciteiten, persoonlijkheid en interesses van een persoon.
  • Assessment: onderzoek naar de geschiktheid voor een specifieke functie (selectieassessment) of naar de potentiele mogelijkheden van een persoon (ontwikkelassessment).
  • Medisch/arbeidsdeskundig onderzoek: vaststelling van de re-integratie-mogelijkheden van een persoon door een arbeidsdeskundige nadat de medische beperkingen door een arts in kaart zijn gebracht.
  • Coaching: het doel is de persoonlijke vaardigheden voor het functioneren in arbeid te verbeteren door middel van gesprekken en oefeningen.

Organisatie Arbeidspsychologisch Advies BV (APA)

Arbeidspsychologisch Advies (APA) is een besloten vennootschap gevestigd Buitenhaven 13a te 5211 TP ’s-Hertogenbosch

Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 63570149.

Aan APA zijn psychologen, artsen, arbeidsdeskundigen en secretariële medewerkers verbonden.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens door APA heeft uitsluitend tot doel het verzamelen en vastleggen van gegevens die noodzakelijk zijn voor de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten op het gebied van psychologisch, medisch en arbeidsdeskundig onderzoek en advies en hieraan verwante dienstverlening waarbij betrokkene partij is.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en vervolgens worden verwerkt, toereikend, terzake dienend en niet bovenmatig zijn.

Persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt.

Beschermen van persoonsgegevens

APA neemt in alle redelijkheid passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens van de betrokkene te beschermen tegen verlies, toegang door onbevoegden en elke vorm van onrechtmatige verwerking.

Toegang en opslag persoonsgegevens

De toegang tot de persoonsgegevens van de betrokkene is uitsluitend voorbehouden aan medewerkers van APA voor  zover dit noodzakelijk is voor hun taakuitoefening in het kader van de aan APA verstrekte opdracht.

De persoons- en onderzoeksgegevens worden opgeslagen in een webbased applicatie met beveiligingscertificaat. De bijzondere persoonsgegevens (medische en psychologische onderzoeksgegevens) zijn alleen toegankelijk voor de hiervoor geautoriseerde professionals (artsen en psychologen).

Personen die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

Verstrekken van gegevens aan derden en dataportabiliteit

Persoonsgegevens worden slechts met voorafgaande toestemming van betrokkene aan derden verstrekt.

Alle documenten met persoonsgegevens zijn in de database gekoppeld aan de betreffende persoon, waardoor ze op verzoek van betrokkene makkelijk kunnen worden overgebracht naar derden.

Recht op inzage in gegevens

Betrokkene heeft recht op inzage in en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. Daartoe dient betrokkene een schriftelijk verzoek in te dienen bij APA. Aan het verzoek tot inzage wordt binnen twee weken na ontvangst van het verzoek voldaan.

Aanvullen, corrigeren en verwijderen van gegevens op verzoek van betrokkene

Desgevraagd worden persoonsgegevens aangevuld met een door betrokkene afgegeven verklaring over de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens.

Zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, dan kan betrokkene een schriftelijk verzoek tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van gegevens indienen. APA bericht betrokkene binnen twee weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of, dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan.

Verwijdering van bepaalde of alle persoonsgegevens wordt binnen twee weken na de ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe door APA uitgevoerd. Betrokkenen hebben het recht op vergetelheid. Betrokkenen worden over de verwijdering schriftelijk geïnformeerd.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Tenzij de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar van toepassing is worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt. De bewaartermijn van deze gegevens is gesteld op twee jaar na de formele afsluiting van het dossier.

Klachten over privacyschending

Klachten over privacy, het niet naleven van dit reglement en/of het niet naleven van voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden in behandeling genomen en afgehandeld conform het klachtenreglement van APA.

Desgewenst kan betrokkene een klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens,  Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
0900 – 2001 201

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vastgesteld door de directie van Arbeidspsychologisch Advies BV op 25 april 2018.

Online aanmelden

Wilt u een cliënt of medewerker aanmelden? Vul ons online aanmeldformulier in.

Direct online aanmelden >>

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80

Neem contact op >>

Onze kernactiviteiten bestaan uit arbeidspsychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, loopbaanadvies en coaching.

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80