Het psychologisch onderzoek

Het voorspellen van menselijk gedrag

Het doel

Psychologisch onderzoek kan voor vele doeleinden worden aangewend, maar altijd met als belangrijkste doel het voorspellen van menselijk gedrag. Daarbij kunnen vragen aan de orde komen als: ‘Is een werknemer geschikt voor een bepaalde functie?’ of ‘Wat zijn iemands loopbaanmogelijkheden?’, maar ook vragen van een heel andere orde, zoals: ‘In hoeverre vormen cognitieve beperkingen na een herseninfarct een probleem voor iemands functioneren?’ of ‘Wat zijn de gevolgen van een traumatische ervaring voor iemands arbeidsmogelijkheden?’.

Bij APA wordt toegepast psychologisch onderzoek uitgevoerd, dat wil zeggen: wij beperken ons niet uitsluitend tot het voorspellen van gedrag, maar geven ook adviezen hoe iemands gedrag in positieve zin beïnvloed kan worden. Dat varieert van adviezen over het volgen van cursussen en trainingen, tot het adviseren over begeleiding op de werkplek en gerichte therapieën.

De uitvoering

Individueel psychologisch onderzoek, zoals dat bij APA wordt uitgevoerd, kent een aantal verschillende onderzoeksmethodieken, die veelal in combinatie worden gebruikt. Een capaciteitenonderzoek maakt vrijwel altijd deel uit van een psychologisch onderzoek. Dat kan wisselen van een vrij eenvoudige niveaumeting van een half uur tot een uitvoerige intelligentietest, die enkele uren in beslag neemt. Door middel van gestructureerde vragenlijsten kan een beeld gevormd worden van een diversiteit aan zaken als persoonlijke eigenschappen, spanningsgevoeligheid en beroepsinteresses. Het diepte-interview dient ter uitdieping van een aantal zaken die middels de vragenlijsten naar voren komen of anderszins als relevant worden beoordeeld voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Bij rollenspellen wordt een werksituatie gesimuleerd en wordt het gedrag van de cliënt geobserveerd. Meestal wordt gewerkt met een professioneel acteur en observeert de psycholoog de interactie en het gedrag. Observatie is niet alleen bij rollenspellen, maar ook tijdens de gehele onderzoeksdag een methode om meer informatie te verkrijgen over een cliënt.

De rapportage

De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage volgens een gestructureerd model. Hierin worden niet alleen de individuele resultaten van de diverse onderzoeken/testen beschreven, maar ook wat deze in samenhang voor de mogelijkheden en het functioneren van de cliënt betekenen. Vanuit deze conclusies worden adviezen geformuleerd voor cliënt en opdrachtgever over functioneren, ontwikkeling of re-integratie.

Nadat de psycholoog een conceptrapportage heeft opgesteld wordt, conform de gedragsregels van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), deze naar de cliënt verzonden. Na eventuele aanpassingen in overleg en accordering door de cliënt, wordt de definitieve rapportage naar de opdrachtgever verzonden.

Geldigheidsduur en bewaartermijn

Psychologische rapportages hebben een beperkte geldigheidsduur. Veranderingen in het persoonlijk functioneren en wijzigen van situaties of omstandigheden, kunnen de uitkomsten van een psychologisch onderzoek beïnvloeden. In zijn algemeenheid wordt uitgegaan van een geldigheidsduur van gemiddeld twee jaar voor psychologische onderzoeksrapportages. In verband hiermee en rekening houdend met de voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zullen wij alle persoons- en onderzoeksgegevens twee jaar na afsluiting van het dossier (zowel digitaal als op papier) vernietigen.

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80

Neem contact met ons op >>

Online aanmelden

Wilt u een cliënt of medewerker aanmelden? Vul ons online aanmeldformulier in.

Direct online aanmelden >>

Onze kernactiviteiten bestaan uit arbeidspsychologisch onderzoek, neuropsychologisch onderzoek, loopbaanadvies en coaching.

Contactgegevens

Buitenhaven 13a
5211 TP ‘s-Hertogenbosch

E secretariaat@apa.nl
T (073) 615 63 80